Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
z 01.05.2020 r.

 

1. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1.1.1. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji do tworzenia umów o roboty budowlane udostępnionej na stronie internetowej pod domeną www.umowabudowlana.pl;

1.1.2. Strona internetowa – strona i podstrony znajdujące się pod domeną www.umowabudowlana.pl;

1.1.3. Usługodawca – Łukasz Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki, adres: ul. Kilińskiego 10/1, 15-089 Białystok, NIP: 545-17-19-285, e-mail: biuro@kancelariamroz.pl;

1.1.4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca użytkownikiem Strony internetowej, na której rzecz będzie świadczona usługa;

1.1.5. Usługa – jednokrotne wygenerowanie umowy o budowę domu lub umowy o prace budowlane na podstawie informacji udzielonych przez Usługobiorcę w Formularzu informacyjnym;

1.1.6. Aplikacja – oprogramowanie udostępnione na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego można wygenerować Umowę na podstawie informacji udzielonych w Formularzu informacyjnym;

1.1.7. Umowa – umowa o budowę domu lub umowa o prace budowlane wygenerowana w Aplikacji na podstawie informacji udzielonych w Formularzu informacyjnym;

1.1.8. Formularz informacyjny – zestaw pytań zamieszczonych w formie formularza w przedmiocie ustalenia szczegółów treści Umowy, na których udzielenie odpowiedzi jest niezbędne do wygenerowania za pośrednictwem Aplikacji Umowy;

1.1.9. Cena – wynagrodzenie należne Usługodawcy za wykonanie Usługi wyrażone w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;

1.1.10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.1.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.1.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady zawierania przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Aplikacji za pośrednictwem strony internetowej: www.umowabudowlana.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem zakładki Regulamin umieszczonej na Stronie internetowej oraz pobrać go i wydrukować.

2.4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do wypełnienia Formularza informacyjnego.

2.5. Informacje o Usłudze zawarte na Stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego oraz umożliwiają Usługobiorcy zapoznanie się z charakterystyką Usługi przed jej realizacją.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji udostępnionej na Stronie internetowej należy wejść na stronę internetową www.umowabudowlana.pl, dokonać wyboru Umowy, którą Usługobiorca chce wygenerować oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie internetowej.

3.2. Celem skorzystania z Aplikacji udostępnionej na Stronie internetowej niezbędne są:

3.2.1. dostęp do urządzenia elektronicznego pozwalającego połączyć się z siecią internetową,

3.2.2. dostęp do przeglądarki internetowej,

3.2.3. posiadanie konta poczty elektronicznej,

3.2.4. zainstalowanie programu pozwalającego odczytać pliki w formacie pdf.,

3.2.5. dostęp do aplikacji pozwalającej korzystać z bankowości elektronicznej lub posiadanie karty płatniczej.

3.3. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych ze spełnieniem wymagań technicznych przez Usługobiorcę.

3.4. W celu skorzystania z Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza informacyjnego, który zwiera wyświetlane kolejno pytania w przedmiocie treści, które mają znaleźć się w wygenerowanej w Aplikacji Umowie.

3.5. Wypełnienie Formularza informacyjnego umieszczonego w Aplikacji jest niezbędne do wygenerowania Umowy.

3.6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Usługobiorcę przy wypełnianiu Formularza informacyjnego treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych w Formularzu informacyjnym, wyświetlone zostanie podsumowanie wypełnionych danych, które na tym etapie, aż do momentu zapłaty, można edytować poprzez powrót do edytowanego Formularza informacyjnego. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej.

3.8. Po kompletnym wypełnieniu Formularza informacyjnego poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję dane i przechodzę do zapłaty” następuje przekierowanie na stronę płatności. W zależności od sposobu płatności nastąpi przekierowanie na adres wskazanego systemu płatności internetowej.

3.9. W celu wygenerowania Umowy w oparciu o wypełniony Formularz informacyjny konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz dokonanie ich akceptacji, a w przypadku chęci uzyskania Umowy przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie usług, również wyrażenie takiej zgody.

3.10. Dokonanie zapłaty jest oświadczeniem woli Usługobiorcy, które skutkuje zawarciem umowy oraz przyjęciem warunków Regulaminu bez zastrzeżeń.

3.11. Po otrzymaniu Ceny za Usługę zostanie automatycznie wysłana wybrana Umowa na adres e-mail wskazany w Formularzu informacyjnym. Wskazanie nieprawidłowego adresu e-mail nie uprawnia Usługobiorcy do żądania zwrotu zapłaconej Ceny.

4. Cena i metody płatności

4.1. Cena za Usługę zostanie wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

4.2. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Usługę z góry.

4.3. Usługodawca może w dowolnej chwili zmienić cenę Usługi.

4.4. Istnieje możliwość uiszczenia Ceny płatnością w systemie PayU albo zapłatą kartą płatniczą PayU.

4.5. Płatność za pośrednictwem systemu PayU jest dokonywana na platformie PayU. Po wybraniu PayU jako formy płatności, nastąpi przekierowanie do strony PayU. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę Aplikacji.

4.6. Poprzez akceptację Regulaminu Usługobiorca wyraża zgodę na przesłanie na podany adres e-mail faktury w formie elektronicznej. Za prawidłowe wskazanie adresu e-mail odpowiedzialny jest Usługobiorca.

4.7. Usługodawca dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny.

5. Reklamacje

5.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji, Strony internetowej bądź świadczeniem usług należy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kancelariamroz.pl bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

5.2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko bądź nazwę firmy; adres korespondencyjny; datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Aplikacji; adres mailowy do korespondencji.

5.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od momentu jej wpływu.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu zapłaty, za wyjątkiem określonym w ust. 6.3. W takiej sytuacji Usługodawca zwraca Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy dokumentowej i powinno zostać przekazane drogą elektroniczną na adres: biuro@kancelariamroz.pl. Usługobiorca ma prawo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług będącego załącznikiem Regulaminu, jednak nie jest to konieczne.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

7.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawarte są na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

7.2. Akceptując Regulamin Usługobiorca równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin obowiązuje od 01.05.2020 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres: biuro@kancelariamroz.pl. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie dane Usługobiorcy i poinformuje go o tym fakcie.

8.2. Do Usług zleconych przed dokonaniem zmian Regulaminu, zastosowanie mają przepisy przed zmianami.

8.3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.4. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego dochodzenia roszczeń m.in. poprzez zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do których należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń Usługobiorca znajdzie na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

8.5. Znak towarowy umowabudowlana.pl oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na Stronie internetowej są i pozostaną wyłączną własnością Usługodawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

 

 

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Usługobiorca                                                                                   

…………………..

…………………..

                                                                                   Odbiorca

                                                                                 …………………..

                                                                                 …………………..

 

 

 Ja ………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie sług drogą elektroniczną z dnia ………………………

 

 

 

…………………………………………………..

Data i podpis Usługobiorcy w przypadku wysyłania formularza w wersji papierowej.