Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców za pośrednictwem Aplikacji do generowania umów (dalej „Aplikacja”) umieszczonej pod adresem www.umowabudowlana.pl (dalej „Strona internetowa”).

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Usługobiorca powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

1. Administrator danych

1.1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz, ul. Kilińskiego 10/1, 15-089 Białystok, NIP: 545-17-19-285, e-mail: biuro@kancelariamroz.pl (dalej „Administrator”).

1.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Gromadzenie danych

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, dane karty kredytowej, adres IP komputera z którego korzystano ze Strony internetowej. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu Formularza informacyjnego, wygenerowaniu Umowy oraz w trakcie każdorazowej komunikacji z Usługobiorcą.

3. Cele przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.

3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

4. Okres przechowywania danych

4.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej oraz okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Administratorowi z tytułu jej zawarcia, w tym dochodzenia roszczeń.

5. Odbiorcy danych

5.1. Odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Strony internetowej, podmioty prowadzące księgowość Administratora, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów o świadczenie usług.

5.2. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

6. Bezpieczeństwo danych

6.1. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych zapewnia ich pełne bezpieczeństwo.

6.2. Do przetwarzania danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

7.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Prawo wycofania zgody

8.1. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Administratora.

9. Przekazywanie danych do Państw trzecich

9.1. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Polityka cookies

10.1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Usługobiorcy wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. telefon komórkowy, komputer, notebook, tablet). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

10.2. Strona internetowa wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Usługobiorcy do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

10.3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

10.4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Strony internetowej, Usługobiorca może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę Stronę, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. 

10.5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony internetowej. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

10.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

10.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Strony internetowej stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

10.8. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

11. Pozostałe informacje

11.1. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: biuro@kancelariamroz.pl.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Polityki prywatności. Informacja o zmianie zostanie przekazana w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.